Spring naar content

Privacy Policy

The Allied Impact takes privacy and security of your personal data very seriously. The Allied Impact processes your personal data when you use our services and/or when you provide these to us yourself. Ensuring a secure environment when using and processing personal data is one of our most important priorities with designing and building our systems.

By using The Allied Impact’s website and by accepting the general conditions, you declare to have read our privacy policy and to agree to be bound to it. Conversely, if you do not agree with any aspect of this privacy policy, you also agree to not be registered on one of its affiliated websites.

Collect and process information
The Allied Impact only collects personal information from users if this is necessary for purposes of delivering its services. The Allied Impact can use external providers – like server providers, email services, file storage services, etc. – which will process your personal data if necessary to deliver The Allied Impact services. Each user is aware that these providers can be trusted to meet the data protection legislation in their respective jurisdiction and each user consents to the processing of data under the laws of such jurisdiction. The Allied Impact only uses your personal data in accordance with this privacy policy.

The Allied Impact processes your personal data for the following purposes:
– To process payments
– To send our newsletter and/or advertising brochures
– To phone or email you in order to provide our services
– To inform you about changes of our services and products
– To offer you the opportunity to create an account
– To deliver goods and services

The Allied Impact also processes personal data when we are legally required to do so, like data we need for our tax return.

Cookies, or similar techniques
The Allied Impact only uses technical and functional cookies. And analytical cookies, which do not infringe on your privacy. The cookies we use are essential for the technical functioning of the website and our ease of use. They ensure the website functions properly and they remember your preferred settings for example. They also help us to optimise our website.

Upon your first visit to our website we will have already informed you about these cookies and have asked your permission for placing them. You can opt out of cookies by setting your internet browser to not saving any cookies. You can also delete all information which has previously been saved in the settings of your browser.

Policy changes
The Allied Impact reserves the right to change the privacy policy unilaterally. When changes have a considerable impact on the nature of the handling of the user’s personal data, The Allied Impact will inform the user by placing a clear warning on the website or an equivalent format of a clear notification.

Contact & General
You can access, adjust or withdraw your consent for processing your personal data at all times. When you forbid or withdraw your consent for processing your personal data, you will normally no longer be able to use the services from The Allied Impact.

Your data will be stored for the duration of the use of the services of The Allied Impact, which can be for an indefinite period. When the relation between the user and The Allied Impact ends, The Allied Impact abides by the applicable regulations for data storage.

The party which is responsible for the handling of your personal data is The Allied Impact B.V. represented by its current managing director Anton van den Berg.

In case you want to use your rights regarding your personal data or when you have questions about the processing of your personal data, then you can contact The Allied Impact in writing at the address on the website or via compliance@thealliedimpact.com 

How long do we safe personal data
The Allied Impact saves your personal data no longer than strictly necessary, to realise the goals your details are collected for.

Sharing personal data with third parties
The Allied Impact does not sell your details to third parties and will only supply them when necessary for execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. We conclude a processing agreement with companies that process your personal data in our assignment, to ensure a similar level of security and confidentiality of your data. The Allied Impact remains responsible for these processes.

Security
The Allied Impact protects your personal information with security measures which meet the relevant norms to protect your personal data against loss, theft, unauthorised access, publication, duplication, use or modification. Leaking of information will be reported to the relevant authorities in accordance with the relevant privacy legislation.

Access, adjust or withdraw your data
In case you want to use your right to objection and/or right to data portability or when you have questions/remarks about the data processing, send a specified request to compliance@thealliedimpact.com

To be sure the request of access is made by you, we ask you to send us a copy of your ID with the request. Black out your photo, machine readable zone (the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and social security number in this copy. This to protect your privacy. The Allied Impact will respond to your request as soon as possible, or at least within four weeks.

 

PRIVACY BELEID

The Allied Impact neemt privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. The Allied Impact verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het zorgen voor een veilige omgeving bij het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens is een van onze belangrijkste prioriteiten bij het ontwerpen en bouwen van onze systemen.

Door een website van The Allied Impact te gebruiken en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, verklaart u dat u ons privacy beleid hebt gelezen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Omgekeerd, als u het niet eens bent met enig aspect van dit privacy beleid, stemt u er ook mee in om u niet te registreren op een van haar gelieerde websites.

Informatie verzamelen en verwerken
The Allied Impact verzamelt persoonlijke informatie van gebruikers alleen als dit nodig is voor het leveren van haar diensten. The Allied Impact kan externe providers gebruiken – zoals serverproviders, e-mailservices, bestandsopslagservices, enz. – die uw persoonlijke gegevens zullen verwerken als dat nodig is voor het leveren van The Allied Impact-services. Elke gebruiker is zich ervan bewust dat deze leveranciers kunnen worden gehouden te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming in hun respectieve rechtsgebied en elke gebruiker geeft toestemming voor de verwerking van gegevens volgens de wetten van een dergelijk rechtsgebied. The Allied Impact gebruikt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met dit privacy beleid.

The Allied Impact verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

The Allied Impact verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
The Allied Impact gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beleidsaanpassingen
The Allied Impact behoudt zich het recht voor om het privacy beleid eenzijdig te wijzigen. Indien wijzigingen een aanzienlijke impact hebben op de aard van de omgang met de persoonsgegevens van de gebruiker, zal The Allied Impact de gebruiker op de hoogte stellen door een duidelijke waarschuwing op de website te plaatsen of een gelijkwaardige vorm van duidelijke melding.

Contact & Algemeen
U kunt de toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde inzien, corrigeren of intrekken. Wanneer u de toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens verbiedt of intrekt, kunt u normaal gesproken geen gebruik meer maken van de The Allied Impact-services.

Uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van uw gebruik van de The Allied Impact-services, die een onbepaalde duur kan zijn. Als de relatie tussen de gebruiker en The Allied Impact eindigt, houdt The Allied Impact zich aan de geldende voorschriften voor gegevensopslag.

De partij die verantwoordelijk is voor de omgang met uw persoonsgegevens is The Allied Impact B.V. vertegenwoordigd door haar huidige algemeen directeur Anton van den Berg.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens of als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met The Allied Impact op het adres op de website of via compliance@thealliedimpact.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
The Allied Impact bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derde
The Allied Impact verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. The Allied Impact blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging
The Allied Impact beschermt uw persoonlijke informatie met veiligheidsmaatregelen die voldoen aan de relevante normen om uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeoorloofde toegang, publicatie, duplicatie, gebruik of wijziging. Het lekken van informatie zal worden gemeld aan de relevante autoriteiten in overeenstemming met de relevante privacyregelgeving.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar compliance@thealliedimpact.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. The Allied Impact zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.